loader

Wettelijke bepalingen

SITE UITGEGEVEN DOOR

SCEV JAILLANT &CIE
Champagne Jaillant & C°
2 rue Champ Chardon, 10440 Torvilliers
Tel : + 33 (0)3 25 41 32 02 / Fax : 03 25 49 10 23
Email : champagne.jaillantandco@gmail.com

SIRET : 509 219 275 00021
IDENTIFIANT TVA FR 84 509 219 275

Verantwoordelijk voor het publiceren van de website : Mme Jaillant Anne-Françoise

Site gemaakt door : IKADIA
Site ondergebracht bij : OVH
Foto’s : Olivier Gobert

Verantwoordelijkheden

Champagne Jaillant & Co stelt alles in het werk om de juistheid en de actualiteit van de gegevens, die zijn verspreid via de website, te waarborgen Champagne Jaillant & Co behoudt zich het recht voor om de inhoud, te allen tijde en zonder voorkennis, aan te passen.

Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor zijn gemaakte keuzes en assumeert deze met betrekking tot de verschillende soorten producten, die op de site worden aangeboden. De beschrijvingen hiervan in dit document, zijn gegeven bij wijze van voorbeeld en corresponderen aan onze huidige kennis.

Wij vrijwaren ons van iedere verantwoordelijkheid in het geval van het oneigenlijk en onaangepast gebruik van onze producten ( « Règles d’Art », technische adviezen).
Gezien de veelvuldige gebruiksmogelijkheden, vragen wij u niet af te zien om uw eigen bevindingen en ervaringen.

In geval van uw specifieke behoeften, staan ons laboratorium en de technische dienst tot uw volledige beschikking om u alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Champagne Jaillant & Co wijst alle verantwoordelijkheid af voor geleden schade, ten gevolge van een frauduleuze handeling van een « derde persoon » welke een verandering van de informatie op de site heeft bewerkstelligd, en in het algemeen voor alle schades, direct of indirect, wat ook de reden, oor-zaak, natuur of consequenties mogen zijn, veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de site of de onmogelijkheid hiertoe toegang te verkrijgen.

Intellectueel en industrieel eigendom

De totale inhoud van de website valt onder de Franse wetgeving met betrekking tot het Auteursrecht en Industrieel Eigendom.

Alle reproductie rechten zijn voorbehouden tevens voor het downloaden.
Het reproduceren van elk op de site gepubliceerd document, is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Elke reproductie, exploitatie, herverspreiding en het gebruik van kopie met een ander doel is ten strikte verboden, Alle directe en indirecte linken naar onze site zijn zonder speciale schriftelijke toestemming van de verkoper verboden.

De verzamelde informatie door Champagne Jaillant & Co dient om uw behoeften te identificeren en u een betere service te garanderen. De statistische gegevens permitteren ons beter te begrijpen hoe de interactie tussen de bezoekers en de site functioneert.

Behandeling van persoonlijke gegevens

Met toepassing van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, gerelateerd aan de informatica, met betrekking tot de opgeslagen gegevens en de bescherming van privacy, beschikt u over het recht van toegang om uw persoonlijke gegevens te verbeteren of te verwijderen.

Elk verzoek dienaangaande moet worden geadresseerd aan Champagne Jaillant & Co, 2 rue Champ Chardon 10440 Torvilliers, Frankrijk, of per email aan champagne.jaillantandco@gmail.com

De verzamelde informatie op de site zullen nooit deel uitmaken van een communicatie naar buiten. Behalve als dat om wettelijk verplichte of reglementair reden noodzakelijk is.

Archivering en bewijs

De gegevens, bewaard in de Database van de zaak, zijn het bewijs van de geleverde opdrachten, tenzij vergissing van de verkoper aangetoond door de klant.
De klant is zelf verantwoordelijk om de juistheid van de opgeslagen persoonlijke gegevens te controle-ren en in geval van een vergissing, assumeert hij alleen de consequentie van het niet ontvangen of kwijtraken van de bestelde producten.

Bescherming van minderjarigen

Conform het artikel L. 3342-1 van de wet op de publieke gezondheid, waarin het verboden is om alco-hol te verkopen aan minderjarigen jonger dan 18 jaar, verklaren de klant en de gebruiker meerderjari-ge te zijn op het moment dan de bestelling.

Bestellingen

De bestelling wordt gedaan via ons adres-email, of per post aan het volgende adres
SCEV JAILLANT & CIE, rue Champ Chardon, 10440 Torvilliers.

De klant geeft de wijze van betaling aan, per bankovermaking of cheque voor het vertrek van de bestelling. De klant ontvangt een orderbevestiging per email.

Het recht om de aankoop ongedaan te maken

De particuliere klant beschikt over een periode van 14 dagen, vanaf de ontvangst van de bestelling, waarin deze gebruik kan maken van zijn recht zich terug te trekken, zonder zich te hoeven te justifice-ren, noch een schadevergoeding te hoeven te betalen.

De koper dient de verkoper schriftelijk in te lichten (email, fax of brief) over zijn besluit, voordat hij de bestelling terugstuurt, met het herhalen van de tekst van het decreet 2014-1061 van 17 september 2014.

Deze regels gelden niet voor de bestellingen door klanten, in het kader van hun professionele activitei-ten, noch voor bestellingen van gepersonaliseerde artikelen of van een specifieke aanvraag van de klant.

Zodra de terugtrekking is toegestaan, zal een nieuwe periode van 14 dagen worden toegekend aan de klant, opdat hij de niet gewenste bestelling kan terugsturen in zijn originele verpakking om te ruilen of een terugbetaling te verkrijgen, zonder boetebeding. De terugzending dient gericht te worden aan het adres van het hoofdkantoor van de zaak, 2 rue Champ Chardon , 10440 Torvilliers;
De kosten van de terugzending zijn tot last van de klant.

Afsluiten van contracten buiten de Europese Unie

Alle contracten, gesloten door een klant, die een bestelling plaatst vanuit een land buiten de Europese Unie, zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Een geschil zal worden voorgedragen aan de be-voegde juridische instantie, overeenkomstig de regels van de Europese Unie en met name de Conven-tie van Brussel van 27 september 1968.

Garantie, verantwoordelijkheid, transport

Alle door de verkoper geleverde goederen genieten van de legale garantie, voorzien in de artikelen 1641 volgens de « code civil ».

De gebruiker is verplicht, in geval van schade aan de geleverde artikelen of een manco, alle noodzakelijke handelingen te verrichten, per aangetekend schrijven met ont-vangstbewijs, bij de transporteur binnen drie dagen na ontvangst, conform aan het artikel L.133-3 van de « code de commerce ». Een copie hiervan dient ons gelijktijdig te worden toegestuurd.

Ieder product, waar geen reserves over zijn gemaakt, wordt beschouwd als geaccepteerd door de gebruiker en ontslaat onze onderneming van iedere verantwoordelijkheid tegenover de klant.

Entreprise soumise au principe de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP)

Ressortissant du Comité Champagne : SIRET 78038582900012

Titulaire de l’identifiant unique FR246127_01QEKR


X